Módosul a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló rendelet 2015. június 1-jétől!

2015. 03. 09., Hétfő

A Magyar Közlöny 2015. évi 23. számában megjelent 34/2015. (II. 27.) Korm. rendelet módosítja a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 219/2011. (X. 20.) Kormány rendeletet.

Az új előírások 2015. június 1-től lépnek érvénybe.

 

 

chemicals_web.jpg

 

 

Cikkünkben összefoglaljuk a 34/2015. (II. 27.) Korm. rendelet módosításait, s az azokból adódó új kötelezettségeket.

 

 

Fogalmi és hatálybeli változások

 

Az 34/2015. (II. 27.) Korm. rendelet pontosítja az alsó küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem, valamint a tárolás definícióját. Június 1-jétől az alábbi megfogalmazás lép érvénybe:

 

Alsó küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem: ahol az 1. melléklet alapján meghatározható alsó küszöbértéket elérő vagy meghaladó, de a felső küszöbértéket el nem érő mennyiségben veszélyes anyagok vannak jelen.”

 

Tárolás: a veszélyes anyag ideiglenes vagy tartós jelenléte raktározás, készletezés vagy biztonságos felügyelet melletti elhelyezés céljából, kivéve a szállítókonténerek közúti, vasúti vagy belvízi kombinált fuvarozásra történő átrakását.”

 

Bevezetésre kerül az érintett nyilvánosság, valamint a keverék fogalma. A 34/2015. (II. 27.) Korm. rendelet szerint:

 

Érintett nyilvánosság: a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem által veszélyeztetett településen élő lakosság, valamint azon természetes személyek, jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek, akik az adott eljárásban érintettek vagy abban érdekeltek. E fogalom-meghatározás alkalmazásában érdekeltnek tekintendők a környezetvédelem ügyének előmozdítása érdekében a vonatkozó jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelően működő szervezetek is.”

 

Keverék: két vagy több anyagból álló keverék vagy oldat.”

 

A módosító rendelet értelmében a 219/2011 (X.20.) Korm. rendelet hatálya június 1-jétől nem csupán a veszélyes anyagokkal, hanem a veszélyes keverékekkel és készítményekkel kapcsolatos súlyos balesetek megelőzésére is kiterjed.

 

 

Az üzemeltetők új kötelezettségei

 

2015. június 1-jétől a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem üzemeltetőjének az alábbi új előírásoknak kell megfelelnie:

 

 • Nyilatkozni szükséges a biztonsági jelentés, biztonsági elemzés teljes körű felhasználhatóságáról abban az esetben, ha a lakossági kiadványban annak nem csupán kivonatolt, hanem teljes tartalmú változatát kívánják közölni.

 

 • Soron kívül felül kell vizsgálni a biztonsági jelentést, biztonsági elemzést, amennyiben veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleset következik be.

 

 • A katasztrófavédelmi engedély iránti kérelem mellékleteként csatolni kell az eddig megszokott dokumentumok mellé:
  - a biztonsági jelentést vagy a biztonsági elemzést,
  - a biztonsági jelentés, biztonsági elemzés védendő adatot nem tartalmazó változatát,
  - a biztonsági jelentés, biztonsági elemzés lakossági kiadványhoz szükséges kivonatának két-két példányát.

 

 • A belső védelmi tervben megjelölt feladatok végrehajtása érdekében létre kell hozni a védekezéshez szükséges üzemi infrastruktúrát. Az infrastruktúra kialakításán túl önállóan, vagy más üzemeltetőkkel közösen meg kell alakítani, fel kell készíteni, és a megfelelő eszközökkel fel kell szerelni a védekezésben érintett szervezeteket.

 

 • A belső védelmi terv felülvizsgálatát ezentúl a biztonsági elemzés, vagy a biztonsági jelentés soros felülvizsgálata esetén is el kell végezni.

 

 • Haladéktalanul tájékoztatni kell a hatóságot a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem üzemeltetőjének nevében, székhelyében, a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem címében történő változásról, valamint az üzemeltetésért felelős személy nevének vagy beosztásának megváltozásáról (amennyiben az üzemeltetésért felelős személy különbözik az üzemeltetőtől).

 

 • Ki kell vizsgálni a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleset, üzemzavar körülményeit, majd pedig a kivizsgálás lezárását követően, 15 napon belül tájékoztatni kell a hatóságot a kivizsgálás eredményeiről.

 

 • A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek megelőzése és az ellenük való védekezés engedélyezési eljárásaiban hozott jogerős határozatot a környezetvédelmi, valamint természetvédelmi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalon túl a katasztrófavédelemről szóló törvény (2011. CXXVIII. törvény). 34. § (1) bekezdésében felsoroltakkal is közölni szükséges.

 

 • 2015. júniusától amennyiben az üzemeltető úgy ítéli meg, hogy a veszélyes anyagok és keverékek valamelyike, besorolása ellenére nem hordozza magában a súlyos baleset veszélyét, a hatóság részére megküldi a veszélyes anyag vagy keverék egészségi, fizikai és környezeti veszéllyel kapcsolatos tulajdonságainak értékeléséhez szükséges információkat.

 

 

Azoknak az üzemeltetőknek, akik

 

 • a módosító rendelet előírásai alapján kerülnek a rendelet hatálya alá, 2015. szeptember 1-jéig üzemazonosítási eljárást kell lefolytatniuk.

 

 • besorolását megváltoztató veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemet, vagy küszöbérték alatti üzemet üzemeltetnek, be kell nyújtaniuk a biztonsági elemzés, vagy biztonsági jelentés, vagy a súlyos káresemény elhárítási terv soron kívüli felülvizsgálati jegyzőkönyvét 2015. szeptember 1-jéig. Ezt követően a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem üzemeltetőjének 2016. június 1-jéig a biztonsági elemzést, vagy biztonsági jelentést is be kell nyújtania. A küszöbérték alatti üzemek esetében a hatóság dönt a súlyos káresemény elhárítási terv benyújtásának szükségességéről.

 

 • a módosító rendelet hatálybalépésekor már működő besorolását nem megváltoztató veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemet vezetnek, 2016. június 1-jéig kell benyújtaniuk a biztonsági elemzésnek, vagy biztonsági jelentésnek az új előírások szerinti módosítással érintett részét, vagy jelentős tartalmi módosítás esetén a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt biztonsági elemzést, vagy biztonsági jelentést. Amennyiben az üzemeltető a 34/2015. (II. 27.) Korm. rendelet előírásainak megfelelő biztonsági elemzést, biztonsági jelentést vagy súlyos káresemény elhárítási tervet nyújtott be a hatósághoz 2015. júniusa előtt, az előbb említett dokumentumokat nem kell benyújtania.

 

 

A súlyos káresemény elhárítási terv változásai

 

Amennyiben a küszöbérték alatti üzem üzemeltetője a hatóság előírásai alapján köteles súlyos káresemény elhárítási tervet készíteni, katasztrófavédelmi engedély iránti kérelemének 2015. júniusától tartalmaznia kell a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvényben meghatározottakon túl az alábbiakat:

 

a) a küszöbérték alatti üzem nevét és címét, amelyre a kérelem irányul,

 

b) a súlyos káresemény elhárítási tervet készítő szakértő nevét, címét, aláírását, elérhetőségét,

 

c) a kérelmet előterjesztő, képviseletre jogosult nevét, aláírását.

 

 

Az engedély mellékleteként ezentúl csatolni kell:

 

a) a súlyos káresemény elhárítási tervet két példányban,

 

b) a súlyos káresemény elhárítási terv védendő adatot nem tartalmazó változatát két példányban vagy nyilatkozatot arról, hogy a beküldött dokumentáció nem tartalmaz védendő adatot.

 

Az üzemeltető a küszöbérték alatti üzemet a súlyos káresemény elhárítási tervben foglaltak szerint köteles működtetni.

 

 

Hatósági ellenőrzésekben történő változások

 

Az alsó küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemeket a hatóság júniustól háromévente egyszer fogja ellenőrizni. Az időszakos hatósági ellenőrzés ezentúl az üzemeltető által hozott intézkedésekre, jelentésekre és egyéb nyomon követési dokumentumokra is ki fog terjedni.

 

A hatóság 2015. júniusától 3 napon belül ellenőrzést tart a veszélyes anyagokkal kapcsolatos üzemzavar, vagy súlyos baleset bekövetkezése esetén. Amennyiben az ellenőrzés során a hatóság súlyos hiányosságot tár fel, az ellenőrzést követő hat hónapon belül utólagos ellenőrzést is végez.

 

 

 

Összefoglalva tehát, a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem üzemeltetőjének 2015. szeptemberétől biztonsági jelentését, biztonsági elemzését soron kívül felül kell vizsgálnia a veszélyes anyaggal kapcsolatos súlyos baleset bekövetkezése után.

 

Az üzemeltetők felelőssége kiterjed a balesetek, üzemzavarok elleni védekezésre, a védekezéshez szükséges üzemi infrastruktúra létrehozására, valamint a védekezésben érintett szervezetek kialakítására, felkészítésére és felszerelésére is.

 

Mindezek mellett 2015. szeptemberétől lehetőség nyílik annak bizonyítására, hogy az alkalmazott veszélyes anyag vagy keverék, besorolása ellenére, nem hordozza magában a súlyos baleset veszélyét.

 

 

A módosító rendelet hatálybalépésekor már működő, besorolását megváltoztató veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem, vagy küszöbérték alatti üzem üzemeltetőjének 2015. június 1-jéig be kell nyújtania a biztonsági elemzés, vagy biztonsági jelentés, vagy a súlyos káresemény elhárítási terv soron kívüli felülvizsgálati jegyzőkönyvét. Ezt követően 2016. június 1-jéig a biztonsági elemzés, vagy biztonsági jelentés beküldése is szükséges.

 

 

A módosító rendelet hatálybalépésekor már működő, besorolását nem megváltoztató veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem üzemeltetőjének 2016. június 1-jéig kell benyújtania a biztonsági elemzésnek, vagy biztonsági jelentésnek az új előírások szerinti módosítással érintett részét, vagy jelentős tartalmi módosítás esetén a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt biztonsági elemzését, vagy biztonsági jelentését.

 

Amennyiben az üzemeltető a 34/2015. (II. 27.) Korm. rendelet előírásainak megfelelő biztonsági elemzést, biztonsági jelentést vagy súlyos káresemény elhárítási tervet nyújtott be a hatósághoz 2015. júniusa előtt, az előbb említett dokumentumokat nem kell benyújtania.

 

 

 

 

 

Szalay Linda környezetvédelmi tanácsadó


Faragó Ferenc környezetvédelmi szakértő 

Kategóriák: kémiai biztonság, jogszabályi változások, környezetvédelem, veszélyes anyagok

 


Kapcsolódó bejegyzések


Kommentek

ZÖLDEN ÉS GAZDASÁGOSAN?

 

Díjmentes szakmai kiadvány felelős vezetőknek

 

Lehet egy vállalatot gazdaságosan ÉS zölden működtetni?

 

Teremthető harmónia a gazdasági fejlődés és a környezetvédelem között? Vajon az Ön vállalata is működhet így?

 

A válaszunk: IGEN! Kérje díj-mentes szakmai kiadványunkat!

 

ÉRDEKEL! »

Friss bejegyzések

Témák

levegőtisztaság-védelem (1), A Föld napja (2), adadtszolgáltatás (1), adatszolgáltatás (1), ÁNYK program (3), audit (1), biotechnológia (1), CO2 (1), CSR (3), e-Papír (1), egységes környezethasználati engedély (1), elkötelezettség (3), élővilág (1), energetika (2), energetikai audit (1), energetikai tanúsítás (1), energia (2), energiagazdákodás (1), energiagazdálkodás (2), energiairányítás (1), energiairányítási rendszer (1), energiamegtakarítás (1), éves beszámoló (1), faciltiy management (2), felelős működés (1), felelősség (1), felelősségvállalás (4), fenntarthatóság (4), fm (1), gazdálkodás (1), gyermekrajzverseny (1), határidő (1), hatósági ügyintézés (1), hulladék (1), hulladékgazdálkodás (2), hulladékgazdálkodási adatszolgáltatás (1), hulladékkezelés (1), integrált irányítási rendszer (2), IPPC (1), IPPC jelentés (1), irányítási rendszer (3), ISO (2), ISO 14001 (2), ISO 50001 (2), jogszabályi megfelelőség (1), Karácsony (1), kerekasztal beszélgetés (1), KIR (1), klíma (1), kommunikáció (3)

 

CSATLAKOZZON!

Oldal tetejére

1